Hôm trước đã đọc ở blog nào đó về thư viện này nhưng chưa có cơ hội xài, hôm nay chợt nhớ ra và đọc phần Usage của nó thì thấy Stringy quá tuyệt vời. Đại khái là nó có nhiều hàm cực kỳ hữu dụng giúp cho code ngắn hơn:

appendatbetweencamelize
charscollapseWhitespacecontainscontainsAll
containsAnycountSubstrdasherizedelimit
endsWithendsWithAnyensureLeftensureRight
firstgetEncodinghasLowerCasehasUpperCase
htmlDecodehtmlEncodehumanizeindexOf
indexOfLastinsertisAlphaisAlphanumeric
isBase64isBlankisHexadecimalisJson
isLowerCaseisSerializedisUpperCaselast
lengthlineslongestCommon…longestCommon…
longestCommon…lowerCaseFirstpadpadBoth
padLeftpadRightprependregexReplace
removeLeftremoveRightrepeatreplace
reversesafeTruncateshuffleslugify
slicesplitstartsWithstartsWithAny
stripWhitespacesubstrsurroundswapCase
tidytitleizetoAsciitoBoolean
toLowerCasetoSpacestoTabstoTitleCase
toUpperCasetrimtrimLefttrimRight
truncateunderscoredupperCamelizeupperCaseFirst

Và có thể xử lý những ký tự đặc biệt một cách chính xác, dưới đây là một ví dụ nhỏ:

// Standard library
strtoupper('fòôbàř');    // 'FòôBàř'
strlen('fòôbàř');      // 10

// mbstring
mb_strtoupper('fòôbàř');  // 'FÒÔBÀŘ'
mb_strlen('fòôbàř');    // '6'

// Stringy
s('fòôbàř')->toUpperCase(); // 'FÒÔBÀŘ'
s('fòôbàř')->length();   // '6'

 

0 0 votes
Article Rating