Tôi vừa gặp một lỗi rất là bực mình, mất nguyên cả buổi sáng không thể deploy một dự án …