Hế lô anh em, đã lâu không có bài viết mới về Ubuntu rồi nhỉ, chợt nhớ ra là mình …