Với phương châm đặt mục tiêu để không hoàn thành, nhầm, hoàn thành vượt chỉ tiêu. Năm 2019 này sẽ …