Đến hẹn lại lên, tháng nào cũng phải có short notes để nhìn lại những suy nghĩ của tháng vừa …