Và cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến – cái ngày mà hai bài short notes nối đuôi nhau. …