Bài viết này được draft cách thời điểm publish nhiều tháng và chứa nhiều ý kiến chủ quan. Trong bài …