Tôi viết bài viết này khi nồng độ cồn trong máu đã vượt quá ngưỡng cho phép, khi đang bật …