Trong sách không có tri thức Vậy trong sách có gì? Nghe nói sách là cả một kho tàng tri …