Sau thời gian cày cuốc để bù lại income, chăm sóc con trai mới sinh và chuẩn bị cho việc …