Golang được phát triển từ C nên nó có khái niệm pointer. Pointer như một địa chỉ trỏ đến một …