Cập nhật ngày 25/12/2017 Homestead bản mới nhất đã cho phép modify PHP version trong Homestead.yaml. sites: - map: homestead.test …