Đây là một bài test interview PHP tôi thấy hay nên note lại. [crayon-5e51497abcd26600437489/] Nói cho dễ hiểu thì mảng …