Đây là một bài test interview PHP tôi thấy hay nên note lại. [crayon-5e8cfa135c998678975959/] Nói cho dễ hiểu thì mảng …