Đây là một bài test interview PHP tôi thấy hay nên note lại. [crayon-5e515bd6cc6fa651469485/] Nói cho dễ hiểu thì mảng …