Đây là một bài test interview PHP tôi thấy hay nên note lại. [crayon-5e8d0f5224566233215239/] Nói cho dễ hiểu thì mảng …