Đây là một bài test interview PHP tôi thấy hay nên note lại. [crayon-5e8d0da7eba5f613455538/] Nói cho dễ hiểu thì mảng …