Đây là một bài test interview PHP tôi thấy hay nên note lại. [crayon-5e515a30a5025418525948/] Nói cho dễ hiểu thì mảng …