Dạo này tôi làm mấy app Node.js và tôi rất cần một cách “tử tế” để nó tự khởi động …