Bài này không biết tôi đã để draft từ bao lâu rồi, có thể là một năm trước, cũng có …