Mở đầu Tôi biết đến cuốn sách này qua lời giới thiệu của một người bạn, tôi quyết định đọc …