Cập nhật ngày 25/12/2017 Homestead bản mới nhất đã cho phép modify PHP version trong Homestead.yaml. [crayon-5e514c9cba317288406999/] Phiên bản hiện …