Một trong những cách đơn giản nhất để test gửi mail dưới local env là dùng MAIL_DRIVER là log. Để enable …