Mục tiêu của blog này ban đầu đơn giản là làm nhật ký và làm màu với nhà tuyển dụng. …