Sáng nay lang thang SOF thì đọc được tin này: Cảm ơn một triệu lần, Jon Skeet!. Để cho ngắn gọn …