Dạo này tôi làm việc với một dự án Magento dùng git để deploy trên cả production lẫn development. Dự …