Go get private repository

963 Views0 Comment
Khi dùng go get những private repo thì tất nhiên sẽ bị lỗi permission, bởi nó dùng link https thay vì link …