Cách push lên repo mà tên nhánh trên repo và local khác nhau: git push origin local-name:remote-name Chuyện là tôi …