Mới đây tôi nhận task deploy một dự án từ nhánh develop lên nhánh production. Lúc merge có tới hơn …