SSH key là gì và dùng để làm gì? Là một cặp key được dùng để mã hóa bất đối …