25/10/2019 – Tại thời điểm này nội dung bài viết này không còn đúng nữa, mình hiện tại cũng đã …