Nếu bạn đã từng làm việc với các dòng lệnh, hẳn bạn sẽ biết đến man (manual). Theo tôi thì man cực kỳ …