Nếu bạn từng làm việc với Query Builder của Laravel hay lớp Model tương tự trong các MVC framework khác …