Chạy một vòng lặp n lần (n là số nguyên dương). 1. Vòng lặp for Vòng lặp cơ bản nhất và thường …