Chả là tôi muốn trao đổi giá trị giữa 2 modules của Node.js, khách thì chuẩn bị sút vào đít …