Làm việc với mảng (golang gọi là slice) ở ngôn ngữ Go khá “vất vả” so với các ngôn ngữ khác.

Tham khảo: https://golang.org/pkg/sort/#Reverse