Những lệnh quan trọng:

# Update composer nếu cần
composer update

# Upgrade các module
bin/magento setup:upgrade

# Compile source code
bin/magento setup:di:compile

# Generate static file
bin/magento setup:static-content:deploy -f

Những lệnh bổ sung:

# Xóa cache
bin/magento cache:clean

# Xóa redis cache
redis-cli -n 0 FLUSHDB
redis-cli -n 1 FLUSHDB

Nên tránh dùng redis-cli flushall bởi nó sẽ xóa luôn session (không tốt khi chạy trên live site). Thực tế trên live site tôi thường dùng lệnh này thay vì compile + generate static:

deploy:mode:set production
0 0 votes
Article Rating