Filter của PHP – array_filter

array_filter lọc mảng đầu vào qua một hàm callback (hàm này trả về boolean nhé). Usage:

Ví dụ 1:

Tạo 1 mảng số lẻ lọc từ mảng int có sẵn

Dùng foreach:

Dùng array_filter:

Ví dụ 2:

Lọc một mảng không tuần tự dựa trên key và value

array_filter có 2 flag chính:

  • ARRAY_FILTER_USE_KEY hàm callback sẽ nhận giá trị đầu vào là key của phần tử
  • ARRAY_FILTER_USE_BOTH hàm callback sẽ nhận cả 2 giá trị đầu vào value & key

Từ giờ khi muốn lọc phần tử của một mảng thì hãy suy nghĩ cách dùng array_filter thay vì dùng mảng tạm và vòng lặp nhé. Chi tiết về usage của array_filter có thể tham khảo tại đây.