Một trong những cách đơn giản nhất để test gửi mail dưới local env là dùng MAIL_DRIVER là log. Để enable mail log, thay đổi 4 giá trị sau trong file .env:

APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_LOG_LEVEL=debug

# Và quan trọng nhất là
BROADCAST_DRIVER=log

Sau khi sửa đổi phải clear cache đi:

$ php artisan config:cache

Từ giờ mọi email gửi đi sẽ được ghi vào các file log ở đường dẫn storage/logs. That’s all.

0 0 votes
Article Rating