Một trong những cách đơn giản nhất để test gửi mail dưới local env là dùng MAIL_DRIVER là log. Để enable mail log, thay đổi 4 giá trị sau trong file .env:

Sau khi sửa đổi phải clear cache đi:

Từ giờ mọi email gửi đi sẽ được ghi vào các file log ở đường dẫn storage/logs. That’s all.