Có những cuộc tranh luận của lập trình viên chưa bao giờ kết thúc, có những cuộc tranh luận mà cả hai bên đều biết phần thắng thuộc về ai nhưng bên thua chẳng bao giờ nhận mình thua cả. Lại có những cuộc tranh luận mà bên nào cũng có lý, ví dụ như “lập trình viên nên dùng Mac hay Windows”.

Tôi thấy các lập trình viên theo trường phái “ba phải” sẽ nói như sau:

  • Dùng Windows là tốt
  • Có tiền thì dùng Mac tốt
  • Không có tiền thì dùng Linux cho nó pro

Lập trình viên theo trường phái “bảo thủ” sẽ nói như sau:

  • Bọn ngu mới dùng Windows
  • Bọn ngu và thừa tiền mới dùng Mac
  • Bọn thần kinh mới dùng Linux
  • Windows là nhất
  • Mac là thần thánh
  • Linux là thần thánh nốt
  • ArchLinux mới là thần thánh, ngu mới dùng Ubuntu

Tôi thì theo trường phái “kệ bạn”, tôi dùng Ubuntu vì tôi thích với quen dùng nó rồi. Kệ bạn. Miễn là bạn đừng nhờ tôi support khi bạn dùng Windows hay Mac là được, vì tôi dùng Ubuntu, hiểu không?

0 0 vote
Article Rating