Nội dung bài viết dựa trên homestead v6.2.2 cho nên nếu bạn đang dùng version khác thì cách làm có thể sẽ khác nhé. Tôi nghĩ là sẽ work với 5.x.x6.x.x.

1. Kiểm tra xdebug đã kích hoạt hay chưa

Trước tiên bạn phải ssh vào homestead (nhớ cd vào thư mục homestead trước nhé):

$ vagrant ssh

Kiểm tra danh sách module đã kích hoạt của php và tìm từ khóa xdebug:

$ php -m | grep xdebug

Nếu kết quả hiện ra là xdebug thì bạn đã kích hoạt nó rồi (hoặc ít nhất là đã kích hoạt trên cli). Còn nếu câu lệnh trên không có kết quả gì thì làm tiếp bước 2.

2. Kích hoạt xdebug

Thêm các dòng sau vào cuối file /etc/php/[version]/cli/php.ini và /etc/php/[version]/fpm/php.ini. [version] là php version hiện tại của bạn.

zend_extension = xdebug.so
xdebug.remote_enable = 1
xdebug.remote_connect_back = 1
xdebug.remote_port = 9000

Sau đó chạy lệnh này để khởi động lại service php-fpm:

$ sudo service php[version]-fpm restart

Nếu bạn chưa biết php version của bạn là bao nhiêu hãy dùng lệnh sau để kiểm tra:

$ php -v

và đây là kết quả của tôi:

PHP 7.1.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1 (cli) (built: Sep  2 2017 05:56:43) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.1.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies
    with blackfire v1.18.0~linux-x64-non_zts71, https://blackfire.io, by SensioLabs

Như vậy php version của tôi là 7.1 (thay [version] bằng 7.1).

 

0 0 votes
Article Rating