Dạo này nổi hứng lên dùng Arch để dev, gặp lắm vấn đề vãi chưởng. Khi dùng Ubuntu quen rồi, bản thân tưởng mình đã biết rõ Linux nhưng thực ra chưa đâu vào đâu cả.

Bài viết này để note lại là chính!

Homestead.yaml:

...

folders:
    - map: ~/Workspace/PHP
      to: /home/vagrant/code
      type: "nfs"

...

Cài thêm package cho Arch:

$ sudo pacman -S nfs-utils net-tools

Khởi động nfs-server:

$ sudo systemctl enable nfs-server.service
$ sudo systemctl start nfs-server.service

Sửa lại /etc/nfs.conf:

...

[nfsd]
udp=y

...

Khởi động lại nfs-server:

$ sudo systemctl restart nfs-server.service

Và cuối cùng là khởi động lại homestead:

$ vagrant reload --provision
0 0 votes
Article Rating