Cách push lên repo mà tên nhánh trên repo và local khác nhau:

Chuyện là tôi clone httpbin (dùng để test Http Client) về để tạo mirror trên heroku và phát triển thêm một số tính năng hay ho ví dụ như đếm số lượt request (để kiểm tra client có bị dublicate request không). Dưới đây là các bước mà tôi đã làm:

Clone project về:

Checkout tag có thể chạy được trên heroku:

Tạo nhánh deploy từ tag hiện tại:

Cấu hình heroku remote repo:

Push lên nhánh master của heroku:

All done!