Cách push lên repo mà tên nhánh trên repo và local khác nhau:

git push origin local-name:remote-name

Chuyện là tôi clone httpbin (dùng để test Http Client) về để tạo mirror trên heroku và phát triển thêm một số tính năng hay ho ví dụ như đếm số lượt request (để kiểm tra client có bị dublicate request không). Dưới đây là các bước mà tôi đã làm:

Clone project về:

git clone https://github.com/kennethreitz/httpbin.git

Checkout tag có thể chạy được trên heroku:

git checkout v0.5.0

Tạo nhánh deploy từ tag hiện tại:

git checkout -b deploy

Cấu hình heroku remote repo:

git remote add heroku heroku-remote-repo-url

Push lên nhánh master của heroku:

git push heroku develop:master

All done!

0 0 votes
Article Rating