Docker

1. Cài docker qua package docker.io

sudo apt install docker.io

2. Enable docker service

sudo systemctl enable --now docker

3. Thêm user hiện tại vào docker group để có thể chay docker không cần sudo

sudo usermod -aG docker $USER

4. Chạy lệnh sau hoặc logout rồi login để lệnh usermode bên trên có tác dụng

newgrp docker

5. Kiểm tra xem docker chạy OK hay chưa

docker --version

docker-compose

1. Cài curl nếu chưa có

sudo apt-get install curl

2. Tải docker-compose về và nhét nó vào thư mục bin

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/latest/download/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

3. Chmod file docker-compose để nó có thể execute được

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

4. Kiểm tra xem docker-compose chạy OK hay chưa:

docker-compose version

 

5 3 votes
Article Rating