Giống như bài viết Đừng cài Docker, Vagarnt qua apt-get của Ubuntu, tôi cũng khuyên các bạn không nên cài composer, npm và node qua apt-get của Ubuntu. Tại sao?

  1. Bạn cần quyền sudo để cài qua apt-get.
  2. Bạn cũng cần quyền sudo để upgrade chúng.
  3. Để cài global package bạn cũng cần quyền sudo nốt.
  4. Quan trọng nhất, version mà apt-get cài cho bạn là version cũ (rất cũ) nên có thể sẽ không tương thích với dự án của bạn, gây ra những vấn đề không đáng có.

Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cài composer, npm và node sao cho đúng, cách này các bạn dùng để cài dưới máy local hay server đều được, nhưng chú ý với server nếu muốn cài cho nhiều user cùng sử dụng được thì sẽ phải điều chỉnh đôi chút. Trong phạm vi nội dung bài mình sẽ không nói đến cách điều chỉnh đó vì nếu làm server hẳn các bạn cũng biết phải làm như thế nào rồi.

TL;DR

Dưới đây là cách cài nhanh dành cho Ubuntu version 14.04 trở lên.

Cài composer và PHP chỉ với 1 câu lệnh:

$ wget -O - goo.gl/7Yx7W6 | bash

Cài NPM/Node chỉ với 1 câu lệnh

$ wget -O - goo.gl/izPoUj | bash && source ~/.profile

Chú ýNếu đã lỡ cài qua apt-get thì bạn phải gỡ các software đã cài bằng apt-get trước:

# Gỡ composer
$ sudo apt-get remove composer

# Gỡ nodejs
$ sudo apt-get purge --auto-remove nodejs

# Kiểm tra xem gỡ thành công hay chưa
$ which composer
# Kết quả: composer not found, npm và node cũng kiểm tra tương tự

Cài theo cách thủ công:

Composer:

# Nếu đã có thư mục bin rồi thì không cần lệnh này nữa
$ mkdir -p ~/bin

$ wget -O ~/bin/composer https://getcomposer.org/composer.phar
$ chmod +x ~/bin/composer

# kiểm tra đã cài thành công hay chưa:
$ composer -V

NPM/Node:

Dưới đây là ví dụ cho node version node-v8.9.3-linux-x64, tại thời điểm này đây là bản latest LTS dành cho Linux 64 bit. Bạn có thể thay version khác nếu muốn.

# Nếu đã có thư mục bin rồi thì không cần lệnh này nữa
$ mkdir -p ~/bin

$ wget https://nodejs.org/dist/v8.9.3/node-v8.9.3-linux-x64.tar.xz
$ tar xvfJ node-v8.9.3-linux-x64.tar.xz -C ~/bin/
$ echo "PATH="'"$HOME/bin/node-v8.9.3-linux-x64/bin:$PATH"'"" >> ~/.profile
$ source ~/.profile

# Kiểm tra đã cài thành công hay chưa:
$ npm -v
$ node -v

Bonus: Tại sao lại là thư mục ~/bin

Từ Ubuntu 14.04 trở lên thì thì thư mục ~/bin được mặc định thêm vào $PATH trong ~/.profile với nội dung như sau:

PATH="$HOME/bin:$HOME/.local/bin:$PATH"

Do vậy bạn chỉ cần copy hoặc link các file execute vào thư mục này là có thể gõ lệnh được rồi.

0 0 votes
Article Rating