Tôi hay giúp thằng bạn tôi cập nhật code lên production site của nó, tôi chả care nó update gì (vì tôi quá lười) mà lúc nào cũng chạy 4 lệnh sau khi pull code mới từ git:

// upgrade các modules
bin/magento setup:upgrade

// compile code
bin/magento setup:di:compile

// generate js, css và template
bin/magento setup:static-content:deploy

// clear cache
bin/magento cache:clean

Dĩ nhiên nếu có tâm tí thì phải check nó có sửa composer.json hay không. Nếu có thì phải chạy lệnh này trước:

composer update

That’s all.

 

0 0 vote
Article Rating